Ulvedemonstrasjon i Oslo 8. januar 2019

Facebook gruppe

Som en oppfølging av Klima- og miljøvernminister Elvestuens vedtak om at det kun skal tas ut en familiegruppe med ulv innenfor ulvesonen, og ikke tre som rovviltnemndene hadde vedtatt, blir det arrangert en politisk markering i form av et fakkeltog i Oslo 8. januar 2019. Dagen etter skal rovdyrsaken opp i Stortingets spørretime, så timingen skal være god.

Forbundsstyret har drøftet og bestemt at NJFF skal bidra til en slik markering. Norges Jeger- og Fiskerforbund står derfor bak arrangementet i samarbeid med Norges Bondelag, Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk.

Vi ber om at informasjon om arrangementet spres i våre kanaler, nettsider og på Facebook, og at fylkeslagene bidrar med oppfordring til medlemmene om å delta i markeringen og bidra til å dele og spre informasjonen til alle.

I tillegg vil fylkeslagene bli kontaktet av bondelaget i eget fylke for å samordne eventuelle transportbehov fylkesvis. Enkelte av våre fylkeslag har allerede signalisert at de vil bidra økonomisk til transporten, andre baserer seg på at deltagerne selv betaler en sum for transport.

Vedlagt følger en plakat som grunnlag for en nettsak, og til spredning på Facebook. Her står hovedparolene i fakkeltoget:

«Stortinget bestemmer»
«Regjeringen må etterleve Stortingets bestandsmål»


I tillegg til de to hovedparolene kan den enkelte organisasjon utforme egne «underparoler».
Vi i NJFF vil ha med en parole med budskapet «Jegerne må bli hørt».

Det er opprettet et facebookarrangement «Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak» der løpende oppdateringer rundt arrangementet vil ligge, som oppmøtested, tidspunkt, program osv.
Her kan man melde sin interesse for å få info underveis. Det er bondelaget som drifter dette arrangementet på Facebook.

Ok. Dette går fort, det er en liten uke siden vedtaket ble fattet av Elvestuen, og det er ikke mer enn tiden og veien fram til den 8. januar. Vi legger godviljen til, sprer budskapet og bidrar til at dette blir en kraftfull, tydelig og fredelig markering av at regjeringens ulvepolitikk ikke er akseptabel. Så sees vi i Oslo den 8. januar!

Med vennlig hilsen

Espen Farstad

Infosjef NJFF

Tlf 90 72 24 29

Posted in Uncategorized.