Jakt reglement

Lillesand og Birkenes
JFF

Jaktreglement

Revisjon 18.09.2003

 

 1. Foreningens jakt terreng administreres av jaktutvalget etter retningslinjer gitt av grunneier og foreningens styre. Jaktutvalget administrerer alle forhold omkring foreningens jaktaktiviteter og jakt terreng, inklusive:
  1. Formidling av til enhver tid kjente jaktmuligheter
  2. Kontaktledd mot grunneier og myndigheter
  3. Formidling av søknadsskjema for jakt leie i foreningens terreng
  4. Formidling av terreng informasjon, kart, grenseopplysninger etc.
  5. Tildeling av jaktkort
  6. Fastsettelse og innkreving av jaktkort og fellingsavgifter
  7. Innkreving og behandling av fellingsrapporter
  8. Jaktoppsyn
  9. Ettersøkstjeneste
 2. Søknad om jaktkort skjer ved innsending av søknadsskjema til Jaktutvalget. Ufullstendige søknader og søknader mottatt etter søknadsfristens utlø behandles ikke så lenge der finnes korrekte søknader fra andre
 3. Tildeling av sesongens jaktkort skjer etter følgende prinsipp:
  1. Det tildeles jaktkort for individuelle jaktformer og jaktperioder fastsatt av Jaktutvalget
  2. Tildeling skjer ved loddtrekning blant søknadene på annonsert tidspunkt. Trekning foretas av Jaktutvalget og bevitnes av to medlemmer i foreningens styre
  3. Det trekkes én vinner og én reserve. Dersom avgiftene ikke er betalt innen oppgitt frist blir jaktkortet tilbudt reserven
  4. Mot kvittering for innbetalte avgifter kan jaktkort samt terrenginformasjon hentes av vinneren hos Jaktutvalget
  5. Foreningens betalende medlemmer og sidemedlemmer har første prioritet ved alle trekninger
  6. Søkere som innenfor de siste 3 tidligere sesonger har blitt tildelt jaktkort for gjeldende jaktform og periode stiller bakerst i rekken ved trekningen
  7. Tildeling av jaktkort senere i sesongen for eventuelle ledige perioder tildeles fortløpende etter søknad
  8. Eventuelle klager over trekningsresultater skal stilles til foreningens styre
 1. Jaktutøvelsen skal skje i henhold til følgende regler:
  1. All jakt og ferdsel i terrenget skal skje i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler
  2. Tildelt jaktkort gjelder kun for det terreng, person (eller personer i jaktlag), jaktform, kvote og periode angitt på kortet
  3. Det skal vises hensyn til eventuell parallell jaktaktivitet i terrenget. Jaktutvalget vil opplyse om slik eventuell aktivitet ved avhenting av jaktkort
  4. Jegere plikter å gjøre seg kjent med terrengets grenser og sørge for at disse håndheves under all ferdsel og jakt i terrenget
  5. Jegere plikter å underrette Jaktutvalget umiddelbart om eventuell ureglementert aktivitet eller andre unormale forhold i terrenget. Jegere skal på vegne av Jaktutvalget be eventuelt andre jegere påmøtt i terrenget legitimere seg ved gyldig jaktkort
  6. Ettersøkstjeneste for  storvilt er inkludert i leien. Denne skal varsles umiddelbart ved behov eller dersom forholdene tilsier at behovet kan bli reelt
  7. Jakt- og fellingsrapporten skal leveres Jaktutvalget ved jaktkortets utløp
 1. Mislighold av dette reglement eller de til enhver tid gjeldende lover og regler samt god jakt- og våpenskikk vil føre til disiplinærsak i henhold til foreningens vedtekter, som i særs alvorlige tilfeller kan medføre      anmeldelse til myndighetene.