Opprettholder kvotene for ulvefelling utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har behandlet klager på vedtak om felling av ulv utenfor sona, og opprettholder vedtakene fra rovviltnemndene.

​​​​​​​​​​Totalt for landet er kvota satt til 27 ulver utenfor ulvesonen. 
– I dei aktuelle områda for lisensfelling utanfor ulvesona er det ikkje kjent førekomst av ulvepar eller flokkar som har etablert revir. Med unntak av ein ulv, som har fast tilhald på Vestlandet, dreier lisensfellinga seg derfor i hovudsak om streifulvar på vandring utanfor ulvesona, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Truer ikke ulvebestandens overlevelse

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen varer fra 1. desember til 31. mai. Klima- og miljødepartementet har, i tråd med Miljødirektoratet sin faglige tilråding og vedtakene fra rovviltnemdene, kommet fram til at vedtatt kvote på til sammen inntil 27 ulver utenfor ulvesona ikke er til hinder for å nå bestandsmålet. Vedtaket vil heller ikke true den sør-skandinaviske ulvebestanden sin overlevelse. I denne vurderinga er alle lisensfellingskvotene for ulv utenfor ulvesonen i de ulike regionene sett i sammenheng.
– Ein føresetnad for at ulvebestanden i Sør-Skandinavia ikkje blir truga er at det minst kvart femte år lukkast ein immigrant frå Finland/Russland å etablere seg og spreie sine gen.. Det ligg derfor til grunn for alle vedtaka at fylkesmennene følgjer godt med og kan raskt stanse lisensfellinga om det skulle dukke opp slike genetisk verdifulle ulvar på vandring, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.​

Positivt vedtak

– Vedtaket i departementet er positivt. Det viser at nemndene har gjort gode vedtak som står seg gjennom klagebehandlingen. Vi avventer med spenning en tilsvarende klagebehandling i departementet for de fellingsvedtak nemndene har fattet innenfor sonen, og forventer at departementet klarer å behandle dette i god tid før jaktstart 1. januar, kommenterer Knut Arne Gjems, leder i NJFF. 

Posted in Uncategorized.