Jakt reglement

Lillesand og Birkenes
JFF

Jaktreglement

Revisjon 22.02.2018

 

 1. Foreningens jakt terreng administreres av jaktutvalget etter retningslinjer gitt av grunneier og foreningens styre. Jaktutvalget administrerer alle forhold omkring foreningens jaktaktiviteter og jakt terreng, inklusive:
  1. Formidling av til enhver tid kjente jaktmuligheter
  2. Kontaktledd mot grunneier og myndigheter
  3. Formidling av søknadsskjema for jakt leie i foreningens terreng
  4. Formidling av terreng informasjon, kart, grenseopplysninger etc.
  5. Tildeling av jaktkort
  6. Fastsettelse og innkreving av jaktkort og fellingsavgifter
  7. Innkreving og behandling av fellingsrapporter
  8. Jaktoppsyn
  9. Ettersøkstjeneste
 2. Søknad om jaktkort skjer ved tekstmelding eller telefon til Jaktutvalget. Ufullstendige søknader og søknader mottatt etter søknadsfristens utløp behandles ikke
 3. Tildeling av sesongens jaktkort skjer etter følgende prinsipp:
  1. Det tildeles jaktkort for individuelle jaktformer og jaktperioder fastsatt av Jaktutvalget
  2. Tildeling skjer ved loddtrekning blant søknadene på annonsert tidspunkt. Trekning foretas av Jaktutvalget
  3. Etterspurt dokumentasjon, (jegeravgift, våpenkort, medlemsavgift, evt godkjent storviltprøve etc) må fremvises før tildeling av jaktterreng.
  4. Foreningens betalende medlemmer og sidemedlemmer har første prioritet ved alle trekninger
  5. Tildeling av jaktkort senere i sesongen for eventuelle ledige perioder tildeles fortløpende
  6. Eventuelle klager over trekningsresultater skal stilles til foreningens styre
 1. Jaktutøvelsen skal skje i henhold til følgende regler:
  1. All jakt og ferdsel i terrenget skal skje i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler
  2. Tildelt jaktkort gjelder kun for det terreng, person (eller personer i jaktlag), jaktform, kvote og periode angitt på kortet
  3. Det skal vises hensyn til eventuell parallell aktivitet i terrenget.
  4. Jegere plikter å gjøre seg kjent med terrengets grenser og sørge for at disse følges under all ferdsel og jakt i terrenget
  5. Jegere plikter å underrette Jaktutvalget umiddelbart om eventuell ureglementert aktivitet eller andre unormale forhold i terrenget. Jegere skal på vegne av Jaktutvalget be eventuelt andre jegere påmøtt i terrenget legitimere seg ved gyldig jaktkort
  6. Ettersøkstjeneste for  rådyr er inkludert i leien. Jaktutvalg samt ettersøkstjeneste skal varsles umiddelbart ved behov eller dersom forholdene tilsier at behovet kan bli reelt
  7. Jaktrapport, (sett og evt felt dyr) skal leveres Jaktutvalget ved jaktkortets utløp
 1. Mislighold av dette reglement, samt god jakt- og våpenskikk kan føre til disiplinærsak. I særs alvorlige tilfeller kan dette også medføre politianmeldelse.