Fiske

Lillesand og Birkenes har utrolig mange fine og varierte fiskemuligheter.  Her finnes alt fra store stille vann, elver og bekker, til en praktfull skjærgård og det store havet.

LBJFF har stått for utdeling av tilsammen 300 meitefiskestenger til alle barneskoler i Lillesand og Birkenes kommuner.

Regionen har sterke fisketradisjoner og mange svært aktive foreninger og interesseorganisasjoner.

Fiskeregler:

Avgift
Fiskeriavgift må betales av alle som ønsker å fiske i vassdrag etter innlandsfisk, kreps, laks eller sjøaure. I tillegg må du kjøpe fiskekort eller ha egen avtale med grunneier. I sjøen er fritidsfiske fritt for avgift eller fiskekort.
Fiskekort selges også på Inatur.
Barn og ungdom under 16 år kan fiske gratis etter innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden 1. januar – 20. august.
Denne regelen gjelder ikke i vassdrag der det går laks eller sjøaure. I områder der det selges fiskekort skal barn og ungdom under 16 år kontakte kortselger for å få gratis fiskekort.

Sykdommer
Vær på vakt mot fiskesykdommer!
Vassdragene i Agderfylkene har hittil vært fri for de alvorligste fiskesykdommene. For å unngå faren for smittespredning må noen regler følges:

Redskaper
Fiskeredskaper og annet utstyr, for eksempel støvler, båt, etc. må være fullstendig tørt før det brukes i et nytt vassdrag.
Har du fisket i utlandet eller i vassdrag hvor fiskesykdommer er påvist må alt fiskeutstyr desinfiseres. Kontakt distriktsveterinæren.
All transport av fisk, vann, planter mm. fra ett vassdrag til et annet må unngås.
Sløy ikke fisk i elva eller vannet.
Meld fra til distriktsveterinæren hvis du oppdager syk eller død fisk.
Stopp spredningen av fiskearter!

I noen vassdrag har nye fiskearter, som ørekyte og sørv, kommet inn og skapt problemer. Disse artene spres ofte ved at den brukes som levende agn. Ørekyte kan fortrenge aure og andre fiskearter fra sine gyte- og oppvekstområder eller spise rogn og yngel.

Agn
Fiske med levende fisk som agn er forbudt!
Utsetting av fisk er forbudt uten særskilt tillatelse fra fylkesmannen
Overnatting i telt er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte der det bor folk. I lavlandet kan ikke teltet stå på samme plass mer enn 2 døgn. På høyfjellet eller fjernt fra folk kan det stå lenger.

Brenning av bål er ikke tillatt i tiden 15. april til 15. september.

Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere. Forlat fiskeplassen slik du fant den.

Oppsyn i elver og vann organiseres i hovedsak lokalt, av grunneierlagene i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling og politi/lensmann. I sjøen kontrolleres fisket av lokale oppsynsmenn, av den Indre Kystvakt og av Fiskeridirektoratet region skagerakkysten.

Fiske etter laks og sjøaure

I sjøen er det tillatt å fiske med stang fra land hele året, men i fredningstida for de enkelte vassdrag må det ikke fiskes nærmere enn 100 m. Det er opprettet særskilte fredningssoner utenfor flere vassdrag. I tida 1.6. til 4.8. er det tillatt å fiske fra båt med dorg, oter, stang og håndsnøre. Garnfiske etter sjøaure og laks er ikke tillatt.

I vassdrag med laks eller sjøaure er det ikke tillatt å bruke garn. Generell fisketid er 1.6 til 17. 8., men i flere vassdrag er den lovlige fisketida utvidet. Du kan bare bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue som agn. Du har plikt til å gjøre deg kjent med fisketiden og andre regler som gjelder for det enkelte vassdrag. Opplysninger om dette kan du få når du kjøper fiskekort, ved henvendelse til fylkesmannens miljøvernavdeling eller til miljøvernrådgiver i de aktuelle kommuner.

Fangstoppgave må leveres av alle som fisker etter laks og sjøaure. Fiskes det i elv skal fangstoppgave leveres til kortselgeren enten man har fått fisk eller ikke. Svarslipp følger med fiskekortene. Det er svært viktig å levere fangstoppgave.