Natur og friluftsliv må prioriteres i vindkraftsaker

NJFF og flere andre organisasjoner kommer nå med felles krav til regjeringens gjennomgang av konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har i et brev sammen med Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Sabima, Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening krevd at natur- og friluftslivsverdier i langt større grad enn i dag må ivaretas i søknader om og etablering av vindkraftanlegg.

Organisasjonene ber om at miljømyndighetene tillegges mer ansvar i konsesjonsprosessen, enn de har i dag, samt at det stilles strengere krav til de faglige utredningene.

Vi mener det er helt nødvendig at regjeringen kommer med skjerpede krav til de miljøfaglige utredningene som gjennomføres i forbindelse med planlegging av vindkraftanlegg. Det trengs tydeligere retningslinjer og det må settes høyere krav til omfang og kvalitet.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av konsesjonssystemet. Her er det meldt at natur og miljøhensynene skal veie tyngre, men ikke hvilke konkrete endringer som er aktuelle. ​

Organisasjonenes hovedkrav til regjeringen:

  1. Natur- og friluftslivsverdier må tillegges vesentlig større vekt enn i dag.
  2. Det er helt nødvendig å skjerpe kravene til de miljøfaglige utredningene som gjennomføres i forbindelse med planlegging av vindkraftanlegg. Det trengs tydeligere retningslinjer og det må settes høyere krav til omfang og kvalitet. Det er ikke nok å bruke eksisterende kunnskap, som ofte er utdatert og tilfeldig innhentet.
  3. Krav om todelt konsesjonsvedtak som sikrer en likeverdig ansvarsfordeling mellom energimyndighetene og miljømyndighetene, der miljømyndighetenes anbefalinger i konsesjonssaker tillegges større vekt enn i dag.
  4. Energiloven trenger en hjemmel for tidlig avslag til vindkraftprosjekter. Hjemmelen må være basert på tydelige kriterier til effektiv saksbehandling, forutsigbarhet, bærekraftig arealutvikling, og ha til hensikt å ivareta viktige natur-, landskaps- og friluftslivsområder.
  5. Konsesjonstillatelser for vind bør ha samme varighet som vannkraft jf. vannressursloven.

Medvirkningsprosesser og åpenhet rundt utbyggingsplaner må styrkes jf. bestemmelsene i plan- og bygningsloven, Europeiske landskapskonvensjonen, Århus-konvensjonen, Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), Espoo-konvensjonen og ILO-konvensjonen.​

Brev til OED – Innspill til endringer i konsesjonssystemet​

Posted in Uncategorized.